• | Screen Printing |
  Postcards (Flower III)
  Overview serie Flowers III / silkscreen / 2020 / each 80 x 55 cm


 • | Screen Printing |
  Postcards (Flower III)
  YCKM / silkscreen (edition of 3) / 2020 / 80 x 55 cm


 • | Screen Printing |
  Postcards (Flower III)
  YCKM (detail) / silkscreen (edition of 3) / 2020 / 80 x 55 cm


 • | Screen Printing |
  Postcards (Flower III)
  YCKM zoom 2 / silkscreen (edition of 3) / 2020 / 80 x 55 cm


 • | Screen Printing |
  Postcards (Flower III)
  YCKM zoom 2 (detail) / silkscreen (edition of 3) / 2020 / 80 x 55 cm


 • | Screen Printing |
  Postcards (Flower III)
  YCKM zoom 1 / silkscreen (edition of 3) / 2020 / 80 x 55 cm


 • | Screen Printing |
  Postcards (Flower III)
  YCKM zoom 1 (detail) / silkscreen (edition of 3) / 2020 / 80 x 55 cm